Màng thực vật

  1. TRANG CHỦ
  2. Nội khoa
  3. Thú y học (địa lí)
  4. Tế bào học
  5. Mô và tế bào thực vật
  6. Màng thực vật
Màng thực vật
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.