Máy trồng cây (Máy Nông nghiệp)

  1. TRANG CHỦ
  2. Kỹ thuật nông nghiệp (địa lí)
  3. Thiết bị nông trại
  4. Máy nông nghiệp
  5. Máy trồng cây (Máy Nông nghiệp)
Máy trồng cây (Máy Nông nghiệp)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.