Luật và pháp chế nông nghiệp (Luật đế chế La Mã cổ đại)

  1. TRANG CHỦ
  2. Luật và pháp chế nông nghiệp (Luật đế chế La Mã cổ đại)
Luật và pháp chế nông nghiệp (Luật đế chế La Mã cổ đại)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.