Loài gặm nhấm như vật truyền bệnh (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Loài gặm nhấm như vật truyền bệnh (địa lí)
Loài gặm nhấm như vật truyền bệnh (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.