Verilog (Ngôn ngữ mô tả phần cứng máy tính)

  1. TRANG CHỦ
  2. Verilog (Ngôn ngữ mô tả phần cứng máy tính)
Verilog (Ngôn ngữ mô tả phần cứng máy tính)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.