Lí thuyết của sự hạn chế (Quản trị)

  1. TRANG CHỦ
  2. Lí thuyết của sự hạn chế (Quản trị)
Lí thuyết của sự hạn chế (Quản trị)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.