Lâm nghiệp, đất bị đóng băng (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Lâm nghiệp, đất bị đóng băng (địa lí)
Lâm nghiệp, đất bị đóng băng (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.