Vẽ bản đồ gen di truyền (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Vẽ bản đồ gen di truyền (địa lí)
Vẽ bản đồ gen di truyền (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.