Hợp tác xã tín dụng nông nghiệp

  1. TRANG CHỦ
  2. Nghề làm vườn
  3. Nông nghiệp
  4. Hợp tác xã tín dụng nông nghiệp
Hợp tác xã tín dụng nông nghiệp
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.