Hợp đồng xây dựng trang trại (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Hợp đồng xây dựng trang trại (địa lí)
Hợp đồng xây dựng trang trại (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.