Hợp chất tuần hoàn hữu cơ

  1. TRANG CHỦ
  2. Hóa học hữu cơ
  3. Hợp chất hữu cơ
  4. Hợp chất tuần hoàn hữu cơ
Hợp chất tuần hoàn hữu cơ
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.