Vành đai thực vật (Có thể ghép phụ đề địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Quần thể thực vật (địa lí)
  3. Vành đai thực vật (Có thể ghép phụ đề địa lí)
Vành đai thực vật (Có thể ghép phụ đề địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.