Hóa học của hệ thống miễn dịch thực vật

  1. TRANG CHỦ
  2. Miễn dịch học
  3. Miễn dịch học thực vật (địa lí)
  4. Hóa học của hệ thống miễn dịch thực vật
Hóa học của hệ thống miễn dịch thực vật
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.