Hình dáng nhiễm sắc thể thực vật

  1. TRANG CHỦ
  2. Nội khoa
  3. Thú y học (địa lí)
  4. Tế bào học
  5. Mô và tế bào thực vật
  6. Hình dáng nhiễm sắc thể thực vật
Hình dáng nhiễm sắc thể thực vật
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.