Hiện tượng đa dạng gen di truyền (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Hiện tượng đa dạng gen di truyền (địa lí)
Hiện tượng đa dạng gen di truyền (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.