Hệ thống thu hoạch (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Địa lí nông nghiệp (địa lí)
  3. Hệ thống nông nghiệp (địa lí)
  4. Hệ thống thu hoạch (địa lí)
Hệ thống thu hoạch (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.