Hệ thống giao tác (Hệ thống máy tính)

  1. TRANG CHỦ
  2. Hệ thống giao tác (Hệ thống máy tính)
Hệ thống giao tác (Hệ thống máy tính)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.