Hệ thống chuyên môn (Khoa học máy tính)

  1. TRANG CHỦ
  2. Hệ thống chuyên môn (Khoa học máy tính)
Hệ thống chuyên môn (Khoa học máy tính)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.