Vận hành máy Nông nghiệp

  1. TRANG CHỦ
  2. Người lao động nông nghiệp (địa lí)
  3. Vận hành máy Nông nghiệp
Vận hành máy Nông nghiệp
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.