Hạt giống kháng bệnh (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Nghề làm vườn
  3. Nông nghiệp
  4. Công nghệ hạt giống (địa lí)
  5. Hạt giống kháng bệnh (địa lí)
Hạt giống kháng bệnh (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.