Hạt giống cây ăn trái (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Di truyền học
  3. Di truyền học thực vật (địa lí)
  4. Di truyền học rừng
  5. Hạt giống cây ăn trái (địa lí)
Hạt giống cây ăn trái (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.