Hạt giống cây (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Khử trùng
  3. Hạt giống (địa lí)
  4. Hạt giống cây
  5. Hạt giống cây (địa lí)
Hạt giống cây (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.