Hạn ngạch sản xuất nông nghiệp (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Trợ cấp thủy sản (địa lí)
  3. Nông nghiệp và nhà nước
  4. Quản trị nông nghiệp
  5. Hạn ngạch sản xuất nông nghiệp (địa lí)
Hạn ngạch sản xuất nông nghiệp (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.