Hàm số thuần nhất

  1. TRANG CHỦ
  2. Toán học
  3. Đại số
  4. Toán học cao cấp
  5. Hàm số thuần nhất
Hàm số thuần nhất
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.