Giun tròn thực vật như vật trung gian truyền bệnh (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Giun tròn thực vật như vật trung gian truyền bệnh (địa lí)
Giun tròn thực vật như vật trung gian truyền bệnh (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.