Giun tròn như những vật mang mầm bệnh (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Bệnh cây trồng
  3. Giun tròn như những vật mang mầm bệnh (địa lí)
Giun tròn như những vật mang mầm bệnh (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.