Gia công sơ bộ

  1. TRANG CHỦ
  2. Cơ khí
  3. Kỹ thuật cán kim loại
  4. Công nghệ gia công
  5. Gia công sơ bộ
Gia công sơ bộ
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.