Gắn kết xương (Giữa xương tự nhiên và mảnh ghép nhân tạo)

  1. TRANG CHỦ
  2. Gắn kết xương (Giữa xương tự nhiên và mảnh ghép nhân tạo)
Gắn kết xương (Giữa xương tự nhiên và mảnh ghép nhân tạo)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.