Gạo trong dinh dưỡng con người (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Dinh dưỡng
  3. Gạo trong dinh dưỡng con người (địa lí)
Gạo trong dinh dưỡng con người (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.