Đường tròn nội tiếp đa giác lồi

  1. TRANG CHỦ
  2. Toán học
  3. Hình học
  4. Đường tròn nội tiếp đa giác lồi
Đường tròn nội tiếp đa giác lồi
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.