Đường tròn ngoại tiếp đa giác

  1. TRANG CHỦ
  2. Toán học
  3. Hình học
  4. Đường tròn ngoại tiếp đa giác
Đường tròn ngoại tiếp đa giác
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.