Đường ngũ cốc

  1. TRANG CHỦ
  2. Sản phẩm thực vật
  3. Sản phẩm hạt (địa lí)
  4. Sản phẩm ngũ cốc
  5. Đường ngũ cốc
Đường ngũ cốc
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.