Động vật nhai lại làm vật thí nghiệm (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Động vật nhai lại làm vật thí nghiệm (địa lí)
Động vật nhai lại làm vật thí nghiệm (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.