Động vật hai mảnh vỏ

  1. TRANG CHỦ
  2. Động vật có vỏ
  3. Động vật thân mềm
  4. Động vật hai mảnh vỏ
Động vật hai mảnh vỏ
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.