Đồ thị của hàm số một biến

  1. TRANG CHỦ
  2. Toán học
  3. Đồ thị của hàm số một biến
Đồ thị của hàm số một biến
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.