Địa điểm xử lý chất thải (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Xử lý chất thải trong đất (địa lí)
  3. Địa điểm xử lý chất thải (địa lí)
Địa điểm xử lý chất thải (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.