Đất vật chất hóa học (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Hàm lượng Nitơ
  3. Đất vật chất hóa học (địa lí)
Đất vật chất hóa học (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.