Ảnh hưởng chu kỳ ánh sáng thực vật

  1. TRANG CHỦ
  2. Thực vật - Ảnh hưởng của ánh sáng
  3. Ảnh hưởng chu kỳ ánh sáng thực vật
Ảnh hưởng chu kỳ ánh sáng thực vật
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 6-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.