Ma trận của ánh xạ tuyến tính

  1. TRANG CHỦ
  2. Toán học
  3. Đại số
  4. Toán học cao cấp
  5. Ánh xạ tuyến tính
  6. Ma trận của ánh xạ tuyến tính
Ma trận của ánh xạ tuyến tính
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 6-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.