Dư lượng thuốc trừ sâu trong thức ăn động vật (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Thức ăn động vật (địa lí)
  3. Dư lượng thuốc trừ sâu trong thức ăn động vật (địa lí)
Dư lượng thuốc trừ sâu trong thức ăn động vật (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.