Dầu đậu nành (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Sản phẩm thực vật
  3. Dầu thực vật (địa lí)
  4. Dầu đậu nành (địa lí)
Dầu đậu nành (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.