Cơ học thực vật (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Sự tổn hại và thương tích
  3. Sinh lý học thực vật
  4. Cơ học thực vật (địa lí)
Cơ học thực vật (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.