Cơ giới hoá trang trại, hợp tác (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Nông nghiệp, hợp tác xã
  3. Cơ giới hoá trang trại, hợp tác (địa lí)
Cơ giới hoá trang trại, hợp tác (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.