Cơ chế kiểm soát tế bào thực vật

  1. TRANG CHỦ
  2. Cơ chế kiểm soát tế bào thực vật
Cơ chế kiểm soát tế bào thực vật
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.