Cốt liệu bê tông (Vật liệu xây dựng)

  1. TRANG CHỦ
  2. Cốt liệu bê tông (Vật liệu xây dựng)
Cốt liệu bê tông (Vật liệu xây dựng)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.