Công nhân đồn điền cà phê (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Công nhân đồn điền cà phê (địa lí)
Công nhân đồn điền cà phê (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.