Công nghệ nước tương lên men (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Công nghệ nước tương lên men (địa lí)
Công nghệ nước tương lên men (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.