Công nghệ hạt giống (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Nghề làm vườn
  3. Nông nghiệp
  4. Công nghệ hạt giống (địa lí)
Công nghệ hạt giống (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.