Côn trùng là nguồn mang bệnh trong Nông nghiệp

  1. TRANG CHỦ
  2. Côn trùng là nguồn mang bệnh trong Nông nghiệp
Côn trùng là nguồn mang bệnh trong Nông nghiệp
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.