Con vẹt thầy tu đuôi dài (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Con vẹt thầy tu đuôi dài (địa lí)
Con vẹt thầy tu đuôi dài (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.